Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en barcelona
Técnico/a superior derecho En el Boletín Oficial del Estado número 313 . de 30 de diciembre de 2022 (marginal 24297) . se ha publicado la Resolución de 28 de diciembre de 2022 . referente a la convocatoria para proveer . entre otras . una plaza de Técnico/a Superior Gestión . dos plazas de Técnico/a Superior Derecho . y cinco plazas de Técnico/a Administración General . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 21 de diciembre de 2022 . y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822A . de 29 de diciembre de 2022 Fecha de publicación: 11 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Febrero 2023 Cataluña Barcelona
Técnico/a superior gestión En el Boletín Oficial del Estado número 313 . de 30 de diciembre de 2022 (marginal 24297) . se ha publicado la Resolución de 28 de diciembre de 2022 . referente a la convocatoria para proveer . entre otras . una plaza de Técnico/a Superior Gestión . dos plazas de Técnico/a Superior Derecho . y cinco plazas de Técnico/a Administración General . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 21 de diciembre de 2022 . y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822A . de 29 de diciembre de 2022 Fecha de publicación: 11 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Febrero 2023 Cataluña Barcelona
Técnico/a superior/a En el Boletín Oficial del Estado número 313 . de 30 de diciembre de 2022 (marginal 24295) . se ha publicado la Resolución de 28 de diciembre de 2022 . referente a la convocatoria para proveer . entre otras . veinticinco plazas de Técnico/a Superior/a . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 20 de diciembre de 2022 . y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822A . de 29 de diciembre de 2022 Fecha de publicación: 11 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Febrero 2023 Cataluña Barcelona
Técnico/a administración general En el Boletín Oficial del Estado número 313 . de 30 de diciembre de 2022 (marginal 24297) . se ha publicado la Resolución de 28 de diciembre de 2022 . referente a la convocatoria para proveer . entre otras . una plaza de Técnico/a Superior Gestión . dos plazas de Técnico/a Superior Derecho . y cinco plazas de Técnico/a Administración General . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 21 de diciembre de 2022 . y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822A . de 29 de diciembre de 2022 Fecha de publicación: 11 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Febrero 2023 Cataluña Barcelona
Profesor , Treballador/a social Referència 133/COP-17/13: 19 places de TREBALLADOR/A SOCIAL . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . de conformitat amb les bases específiques reguladores aprovades per Acord de la JGL de 15/02/2013 Referència 134/COP-18/13: 16 places d'EDUCADOR/A . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Técnico superior de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Agosto 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior de gestión
Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . .
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 12 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Mayo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . .
Técnico superior especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior Especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo y vivienda . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo
Una plaza de Técnico Superior Especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo y vivienda . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Ingeniero forestal - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Ingeniero Forestal . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en Cataluña excluyendo Barcelona
Profesor , Tècnic-a en educació infantil L'Entrevista personal es valorarà per les places de Tècnic-a en educació infantil . Mestre-a d'educació infantil i Director-a gerent de l'escola bressol . amb un màxim de 10 punts . . . Fecha de publicación: 25 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , Técnico superior - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Técnico Superior . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Técnica . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 24 Febrero 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 12 Febrero 2014 Cataluña Girona
Profesor , director-a ràdio municipal règim jurídic - Tipo de oferta: laboral temporal 2014-01605 ajuntament de sant jaume dels domenys anunci la junta de govern local en sessió celebrada el dia 13 de gener de 2014 . va acordar convocar el concurs oposició lliure per proveir un lloc de treball a temps parcial de director-a de la ràdio municipal . d'acord amb les bases que es van aprovar també en aquesta mateixa resolució i que tot seguit es transcriuen: bases que regeixen la convocatòria per proveïr una plaça de director-a de la ràdio municipal en règim laboral temporal a temps parcial vacant a l'ajuntament de sant jaume dels domenys . objecte de la convocatòria denominació del lloc de treball segons plantilla: director-a ràdio municipal règim jurídic . de llocs convocats: 1 sistema selectiu . Fecha de publicación: 18 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , Ingeniero industrial - Tipo de oferta: oposición concurso 1 Una plaza de Ingeniero Industrial . clasificada en la escala de administración especial . subescala técnica . clase técnicos superiores . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Septiembre 2012 Cataluña Tarragona
Profesor , educadora llar d infants categoria professional 5 lloc de treball: educadora llar d infants categoria professional . 6 lloc de treball: tècnica superior en educació infantil categoria professional . Fecha de publicación: 17 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Personal laboral: 31 esterri d'àneu Sistema de provisió del lloc: concurs 211 Denominació de la plaça: assistenta social de la Residència per a Gent Gran Numero de places: 1 Categoria professional: assistenta social Grup: A2 Tipus de contracte: laboral a temps parcial Característiques del lloc . funcions i requisits per ocupar-lo: les fixades per la legislació vigent i els que acordi l Ajuntament Sistema de provisió del lloc: concurs 212 Denominació de la plaça: oficial 1ª d'informàtica Número de places: 1 Categoria professional: oficial 1ª d'informàtica Grup: C1 213 Denominació de la plaça: servei de neteja equipaments municipals Número de places: 2 Categoria professional: netejador/a Grup: E Característiques del lloc . funcions i requisits per ocupar-lo: les fixades per la legislació vigent i els que acordi l Ajuntament Sistema de provisió del lloc: concurs 214 Denominació de la plaça: servei Arxiu històric de la Vall d'Àneu Número de places: 1 Categoria professional: tècnic superior Grup: A1 Característiques del lloc i funcions: les fixades per la legislació vigent i les acordades per l Ajuntament Sistema de provisió del lloc: concurs Total nombre de places de personal laboral: 31 Esterri d'Àneu . 20 de gener de 2012 L alcalde . Ramon Villuendas Palobart Fecha de publicación: 28 Enero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Personal laboral: 31 esterri de àneu
Sistema de provisió del lugar: concurso 211 Denominació de la plaza: asistenta social de la Residencia para Gente mayor Numero de plazas: 1 Categoría profesional: asistenta social Grupo: A2 Tipo de contrato: laboral a tiempo parcial Característiques del lugar . funciones y requisitos para ocuparlo: las fijadas por la legislació vigente y los que acuerde l Ayuntamiento Sistema de provisió del lugar: concurso 212 Denominació de la plaza: oficial 1ª de informática Número de plazas: 1 Categoría profesional: oficial 1ª de informática Grupo: C1 213 Denominació de la plaza: servicio de limpieza equipamientos municipales Número de plazas: 2 Categoría profesional: limpiador/a Grupo: E Característiques del lugar . funciones y requisitos para ocuparlo: las fijadas por la legislació vigente y los que acuerde l Ayuntamiento Sistema de provisió del lugar: concurso 214 Denominació de la plaza: servicio Archivo histórico del Valle de Àneu Número de plazas: 1 Categoría profesional: técnico superior Grupo: A1 Característiques del lugar y funciones: las fijadas por la legislació vigente y las acordadas por l Ayuntamiento Sistema de provisió del lugar: concurso Total número de plazas de personal laboral: 31 Esterri d'Àneu . 20 de enero de 2012 L alcalde . Ramon Villuendas Palobart
Técnico de asesoramiento - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico de asesoramiento y asistencia económica . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 27 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Junio 2011 Cataluña Girona
Traducción automática
Técnico de asesoramiento
Una plaza de Técnico de asesoramiento y asistencia económica . perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico superior de comunicación - Tipo de oferta: concurso-oposición Un puesto de Técnico Superior de Comunicación . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 03 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 18 Mayo 2011 Cataluña Tarragona
Traducción automática
Técnico superior de comunicación
Un puesto de Técnico Superior de Comunicación . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico de obras públicas - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico de Obras Públicas y Servicios Municipales . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno restringido . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Abril 2011 Cataluña Tarragona
Traducción automática
Técnico de obras públicas
Una plaza de Técnico de Obras Públicas y Servicios Municipales . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno restringido . . .
Técnico superior bibliotecario director de biblioteca - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) 1 plaza de Técnico superior bibliotecario director de biblioteca . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . promoción interna . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 15 Abril 2011 Cataluña Girona
Traducción automática
Técnico superior bibliotecario director de biblioteca
1 plaza de Técnico superior bibliotecario director de biblioteca . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . promoción interna . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales