Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
217 dies a) per al personal que treballa en jornada continuada de 8 hores la distribució anual per a l'any 2015 serí : . - dies de treball: 217 dies . - descans setmanal: 52 dies . de registre: 0 . - festa llei (descans compensatori): 50 dies . - vacances: 25 dies . - festes laborables: 14 dies . - per ajustament de jornada anual pactada: 7 dies . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
2 dies naturals per desplaí§ament fins a 200 km, 3 fins a 300 i 4 per més de 400 km el treballador . avisant amb la possible antelació i aportant . en tot cas . el corresponent justificant . pot faltar a la feina amb dret a remuneració . per algun dels motius i durant el temps que a continuació s'exposa: . quan el treballador necessiti realitzar un desplaí§ament a l'efecte . el permís es gaudirí  de la forma segí¼ent: 2 dies naturals per desplaí§ament fins a 200 km . 3 fins a 300 i 4 per més de 400 km . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
formación profesional de grado medio/ superior y/o experiencia equivalente de al menos 1 año en funciones similares - conocimientos/formación: formación profesional de grado medio/ superior y/o experiencia equivalente de al menos 1 año en funciones similares . - responsabilidad: ejecución correcta de su trabajo . apoyándose en los demás departamentos y/o mandos cuando sea necesario . - mando: no tendrá responsabilidad sobre personas . - complejidad: trabajos administrativos y logísticos de complejidad baja-media . - auxiliar administrativo: deberá realizar todas las funciones administrativas relatadas en el nivel inferior (auxiliar de primer año) en lo concerniente a la parte administrativa . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
formación profesional de grado medio/superior o experiencia equivalente - responsabilidad: ejecución correcta de su trabajo . apoyándose en los demás miembros del equipo y/o mandos cuando sea necesario . - mando: no tendrá responsabilidad sobre personas . - complejidad: trabajos de complejidad media-alta . podrá crear procedimientos de temas administrativos logísticos para el desarrollo de su propio alcance . - conocimientos/formación: formación profesional de grado medio/superior o experiencia equivalente . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Interventor/a i tresorer/a en rí¨gim d'interinitat per a aquest ajuntament de badia del vallí¨s Mitjaní§ant acord de la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2017 . es van aprovar les bases i la convocatí²ria per la cobertura interina de les places d'Interventor/a i Tresorer/a en rí¨gim d'interinitat per a aquest Ajuntament de Badia del Vallí¨s . mitjaní§ant sistema de concurs . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups a1 i a2 o laborals equivalents 12 Experií¨ncia professional en altres funcions . a l'administració local o altres administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 o laborals equivalents . en llocs de treball de similar categoria en les í rees d'intervenció i tresoreria: 0 . 10 punts per mes treballat . fins a un mí xim d'1 . 5 punts . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups c1 i c2 o laborals equivalents 13 Experií¨ncia professional en altres funcions . a l'administració local o altres administracions públiques . en places dels subgrups C1 i C2 o laborals equivalents . en llocs de treball de similar categoria en les í rees d'intervenció i tresoreria: 0 . 05 punts per mes treballat . fins a un mí xim de 0 . 5 punts . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu/va - Quatre places d'administratiu/va . del grup de classificació C1 . del grup de classificació C1 . subescala administratiu/va adscrites a l'í€rea de Polítiques Socials i d'Igualtat . de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu/va - Proves de quatre places d'administratiu/va . del grup de classificació C1 . del grup de classificació C1 . subescala administratiu/va adscrita a l'í€rea de Polítiques Socials i d'Igualtat de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic informí tic i d'administració electrí²nica a) denominació del lloc de treball: tí¨cnic informí tic i d'administració electrí²nica . - nombre de places: 1 . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales