Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000265 úm -n e v c . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació 'Expedient administratiu número 2011/137 relatiu a la previsió de tres places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de la Corporació . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de cabrera de mar 1 El 22 de marí§ de 2011 la Junta de Govern Local va formular convocatí²ria pública del procés selectiu per proveir . mitjaní§ant procediment de concurs- oposició . tres places d'Agent de la Policia Local de Cabrera de Mar . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000261 úm -n e v c . cat 헏 dl: b-41698-2002 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu d'administració general (integrada dins el grup c) vacants a la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest ajuntament Aquestes bases regulen el procés de selecció per cobrir de manera definitiva quatre places d'administratiu d'administració general (integrada dins el grup C) vacants a la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament . pel sistema de promoció interna . per oposició . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s . data d'inici prevista: a partir del 12 de setembre . funcions del lloc de treball: . les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball són les segí¼ents: . Fecha de publicación: 04 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
arquitecte/a tí¨cnic/a lloc de treball: arquitecte/a tí¨cnic/a . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a2 . dedicació: 15 hores setmanals . sou base: 387 . 43 eur . cd (18): 159 . 50 eur . retribució bruta mensual: 733 . 05 eur . í€rea d'adscripció: í€rea de territori i habitatge . Fecha de publicación: 03 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari 'Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari . laboral i eventual . del Consell Comarcal de l'Alt Penedí¨s i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedí¨s . per l'exercici 2017 . en el sentit de crear segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Oferta pública P: places d'oferta pública . . . Fecha de publicación: 21 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
787 - denominació del lloc de treball - codi del llocs de treball: 787 - denominació del lloc de treball . - codi del lloc de treball: 704 - lloc de treball que es modifica . Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales