Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
peo brigada pintor, laboral temporal borsa de treball de personal dí¢Â€Â™oficis: peo brigada pintor . laboral temporal . - denominació de la borsa de treball denominació de la borsa: personal dí¢Â€Â™oficis . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar - horari de treball: coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar . - cí rrec del que depí¨n: director de lí¢Â€Â™escola i alcaldia . - requisits educatius: títol de graduat/ada en educació secundí ria . graduat/ada escolar . certifi cat dí¢Â€Â™escolaritat . - mí quines utilitzades: eines necessí ries per dur a terme les seves tasques . - les funcions del conserge són: obrir i tancar portes de lí¢Â€Â™escola . atendre les trucades . supervisar i mantenir en . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: no té complements específi cs . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
segueix lí¢Â€Â™horari de la ruta escolar i de la ruta municipal - horari de treball: segueix lí¢Â€Â™horari de la ruta escolar i de la ruta municipal . - cí rrec del que depí¨n: alcaldia . - requisits educatius: tí¨cnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjí  . tí¨cnic/a especialista corresponent . - mí quines utilitzades: les necessí ries per a dur a terme les seves funcions . - les funcions del conductor són: realitzar les rutes establertes . recaptar lí¢Â€Â™import dels bitllets . netejar i mantenir el . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: no té complements específi cs . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
segons calendari escolar - horari de treball: segons calendari escolar . - cí rrec del que depí¨n: director/a de lí¢Â€Â™escola i alcaldia . - requisits educatius: tí¨cnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjí  . tí¨cnic/a especialista corresponent . - mí quines utilitzades: les necessí ries per a dur a terme les seves funcions . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: plus de director/a de lí¢Â€Â™escola bressol . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
segons calendari escolar - cí rrec del que depí¨n - horari de treball: segons calendari escolar - cí rrec del que depí¨n . - requisits educatius: tí¨cnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjí  . tí¨cnic/a especialista corresponent . - mí quines utilitzades: les necessí ries per a dur a terme les seves funcions . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: no té complements específi cs . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionaris de carrera o personal laboral fix 1 Borsa derivada del procés de selecció per cobrir plaí§a o places de funcionaris de carrera o personal laboral fix . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionaris interins 2 Borsa derivada del procés de selecció per cobrir plaí§a o places de funcionaris interins . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal funcionari interí o personal laboral temporal 3 Borsa gení¨rica derivada del procés de creació de borsa/es de treball per cobrir plaí§a o places de personal funcionari interí o personal laboral temporal . per necessitats que puguin anar sorgint . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén - horari de treball: 7 . - cí rrec del que depí¨n: secretari i alcaldia . - requisits educatius: títol de graduat/ada en educació secundí ria . graduat/ada escolar . certifi cat dí¢Â€Â™escolaritat . - mí quines utilitzades: eines necessí ries per dur a terme les seves tasques . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén . percebrí  els plusos de . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén - horari de treball: 7 . - cí rrec del que depí¨n: regidors i alcaldia . - requisits educatius: tí¨cnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjí  . tí¨cnic/a especialista corresponent . - mí quines utilitzades: eines necessí ries per dur a terme les seves tasques . agutzil: - grup professional . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén . percebrí  els plusos de . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales