Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
quantificació del percentatge de temps 킷 treball en xarxa: quantificació del percentatge de temps . que es dedica al treball en xarxa: 1 punt . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Bal arins i bal arines titulars Fins a 16 places de bal arins i bal arines titulars . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Alumnes en prí ctiques2 Fins a 2 places d'alumnes en prí ctiques2 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L curs Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior del grup de classificació a1 Dues places de tí¨cnic/a superior del grup de classificació A1 . subescala tí¨cnica superior . . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
í€rea de desenvolupament local anunci del consell comarcal del vallí¨s oriental . de la publicació de la convocatí²ria per a la selecció i provisió de llocs de treball temporals el 19 de juliol de 2017 . el ple del consell comarcal ha aprovat les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals publicades al bopb de 27 de juliol . pel qual es disposa: 1 . aprovar la convocatí²ria per a seleccionar els llocs de treball temporals segí¼ents: í€rea de desenvolupament local . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a de gestió de coordinador/a i gestor/a del personal del programa treball Dues places de tí¨cnic/a de gestió de coordinador/a i gestor/a del personal del programa treball . . . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
enginyer superior - lloc de treball: enginyer superior . - nombre de places: 1 . - categoria professional: grup a1 . - nivell de complement de destí: 24 . - dedicacií“: 37 . 50 hores setmanals . - sou brut anual: 33 . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
í€rea d퀙administració general i econí²mica del consell comarcal del 킷 denominació: tí¨cnic/a jurista . 킷 grup de classificació: grup a- subgrup a1 . 킷 rí¨gim: funcionari interí per programa . 킷 í€rea de treball: í€rea d퀙administració general i econí²mica del consell comarcal del . 킷 data d퀙inici prevista: gener 2018 . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s 킷 denominació: treballador/a social . 킷 categoria: tí¨cnic/a grau mitjí  . 킷 grup de classificació: grup a- subgrup a2 . 킷 rí¨gim: laboral . 킷 í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . 킷 í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s . 킷 data d퀙inici prevista: gener del 2018 . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales