Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2, complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna - aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs treball en el sentit segí¼ent: . 퀢 el lloc de treball actual del vigilant municipal . del servei de la policia local . del grup ap i complement de destí 11 . es modifica en el sentit segí¼ent: . lloc de treball: actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2 . complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna . 퀢 funcionaris policia local: 12 places (llocs de treball . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
fins a un mí xim de 5 punts e) el projecte treballa en xarxa amb d'altres actors del territorif) impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un mí xim de 5 punts . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
fins a un mí xim de 5 punts e) el projecte treballa en xarxa amb d'altres actors del territori: fins a un mí xim de 5 punts . de registre: 022017011996 . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu/va Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Pí rquing i les parades Vinagre . productes colonials . llegums i cereals . i també els dipí²sits-magatzems . les places de pí rquing i les parades . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Lliure utilització seran establertes per l'ajuntament en funció de les necessitats de cada zona del municipi Les places de lliure utilització seran establertes per l'Ajuntament en funció de les necessitats de cada zona del municipi . procurant garantir l'accés als llocs d'interí¨s general i més significatius de la mateixa . . . Fecha de publicación: 07 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
professor de guitarra anunci del patronat de la música de badalona sobre la convocatí²ria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball relativa al lloc de treball: professor de guitarra . mitjaní§ant decret . de data 15 de maig de 2017 . de la vicepresidenta del patronat . actuant per delegació de competí¨ncies de l a presidenta segons decret de data 30 de setembre de 2015 . s'ha aprovat la convocatí²ria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball a fi i efecte d'establir un ordre de preferí¨ncia per proveir les necessitats d'ocupació de carí cter temporal que es produeixin amb posterioritat a l'aprovació . relativa al segí¼ent lloc de treball: professor de guitarra; i les bases específiques reguladores d'aquest procés que es detallen a continuació . Fecha de publicación: 25 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
enginyer/a lloc de treball: enginyer/a . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a1 . dedicació: 37 . 50 hores setmanals . sou base: 1 . cd (20): 444 . 10 eur . retribució bruta mensual: 2 . í€rea d'adscripció: í€rea de territori i medi ambient . Fecha de publicación: 25 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu/va hauran d'acreditar J) En el cas dels/ de les aspirants a les places d'administratiu/va hauran d'acreditar . abans de prendre possessió . estar el possessió del certificat mitjí  de l'ACTIC . que acredita competí¨ncies en tecnologies de la informació i la comunicació de nivell mitjí  o altra titulació equivalent o superior . . . Fecha de publicación: 25 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Acord amb el que s'especifica) B) Prova de coneixements prí ctics sobre les funcions de la plaí§a i lloc de treball (per a totes les places d'acord amb el que s'especifica) . . . Fecha de publicación: 25 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google