Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto
Arquitecto de la escala de administración especial Una plaza de Arquitecto de la escala de Administración Especial . subescala Técnica Superior . grupo de clasificación A . subgrupo A1 . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 21 Agosto 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Julio 2017
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 28 . complemento específico (total 14 pagas): 11 . a) nacionalidade: ter a nacionalidade española . b) capacidade: non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións . c) idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa . e) titulación: estar en posesión . segundo proceda . da/s titulación/s universitaria/s habilitante/s para o exercicio da profesión de arquitecto . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto en chamamento interino e creacion de bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISION DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO EN CHAMAMENTO INTERINO E CREACION DE BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego que a continuación se insiren: Pola Xunta de Goberno Local na sesión do día 26 de abril de 2017 aprobaronse as bases reguladoras da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego que a continuación se insiren: . . . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecte/a tí¨cnic/a lloc de treball: arquitecte/a tí¨cnic/a . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a2 . dedicació: 15 hores setmanals . sou base: 387 . 43 eur . cd (18): 159 . 50 eur . retribució bruta mensual: 733 . 05 eur . í€rea d'adscripció: í€rea de territori i habitatge . Fecha de publicación: 03 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Arquitecto técnico mediante nom- bramiento de funcionario interino Convocatoria pública para la provisión de una plaza de arquitecto técnico mediante nom- bramiento de funcionario interino y constitución de una bolsa de empleo . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Salamanca Castilla y León Salamanca
Arquitecto técnico ANUNCIO de 28 de junio de 2017 sobre convocatoria para cubrir . por oposición libre . una plaza de Arquitecto Técnico . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2017 - Publicado: DOE , Diario Oficial de Extremadura Extremadura
Arquitecto técnico ANUNCIO de 28 de junio de 2017 sobre convocatoria para cubrir . por oposición libre . una plaza de Arquitecto Técnico . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2017 - Publicado: DOE , Diario Oficial de Extremadura Extremadura
Arquitecto técnico Una plaza de Arquitecto Técnico . perteneciente a la Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnico Superior mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2017 - Publicado: DOE , Diario Oficial de Extremadura Extremadura
Arquitecto técnico Una plaza de Arquitecto Técnico . perteneciente a la Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnico Superior mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2017 - Publicado: DOE , Diario Oficial de Extremadura Extremadura
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales