Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de grupo c2 en Galicia
técnico/a de xestión económica e intervención - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: técnico/a de xestión económica e intervención . - clasificación: grupo a . subgrupo a2 . escala de administración xeral; subescala técnica . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: arquitecto/a . - clasificación: grupo a . subgrupo a1 . escala de administración especial; subescala técnica; clase técnico/a superior . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de bombeiros 2023 foi publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) n 260 a convocatoria para proveer unha praza de oficial de bombeiros . dentro da escala de administración especial . subescala servizos especiais/extinción de incendios . subgrupo C1 . pola quenda de promoción interna . mediante o sistema de concurso-oposición . pertencente á OEP 2022 . . . Fecha de publicación: 20 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Operario/a soldador/a É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do proceso selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . para a cobertura dunha praza de OPERARIO/A SOLDADOR/A . pertencente ó cadro de persoal laboral . grupo V . nivel 14 . . . Fecha de publicación: 19 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
coordinador/a denominación: coordinador/a . de postos: 1 . grupo de clasificación profesional (artigo 76 do trlebep): subgrupo a2 . Fecha de publicación: 09 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a de departamento (xefe/a de contabilidade) 012024 pola que se propón o nomeamento como persoal laboral fixo do Consorcio para la Promoción de la Música a José Antonio Anido Rodríguez . segundo aspirante á praza de Xefe/a de departamento (xefe/a de contabilidade) . subgrupo A2 . de conformidade co disposto na base 133 e 4 das Bases xerais da convocatoria ao non haber presentado no prazo establecido ao efecto a documentación requirida na base 132 das Bases xerais da convocatoria . Alberto García Buño aspirante inicialmente proposto . quedando sen efecto as actuacións a el relativas Fecha de publicación: 07 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
albanel expediente n : 2024/e001/000001 . a) denominación da praza: albanel . b) grupo de clasificación: iv do convenio colectivo . c) tipo de relación xurídica: persoal laboral fixo . Fecha de publicación: 06 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
traballador/a social escala: técnica . denominación: traballador/a social . tipo de xornada: completa . retribucións básicas: as correspondentes ó subgrupo a2 . complemento de destino: nivel 18 . Fecha de publicación: 02 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión económica correspondente ao grupo a 1 ) Que ten coñecemento da convocatoria publicada para a selección de 1 praza de TÉCNICO DE XESTIÓN ECONÓMICA correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 . escala de Administración Xeral . Subescala xestión . adscrito ao Departamento de secretaría-intervención e identificado na Relación de Postos de Traballo co número 1101para cubrir unha praza vacante Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira de inspector/a do corpo de policía local É obxecto da presente convocatoria e bases . a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de concurso-oposición . quenda de promoción interna . para cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario de carreira de INSPECTOR/A do corpo de Policía Local . correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 (establecido no artigo 76 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público) . encadrada na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . incluída na OEP 2022 do Concello de Arteixo (BOP A Coruña número 82 de 2 de maio de 2022) Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de grupo c2 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales